Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2016

lovekillsslowly
20:21
Reposted fromshakeme shakeme viapaulyna paulyna
lovekillsslowly
20:19
2841 5e19
lovekillsslowly
20:18
lovekillsslowly
20:18
lovekillsslowly
20:17
lovekillsslowly
20:17
lovekillsslowly
20:16
Reposted fromfitvet fitvet viawerqq werqq
lovekillsslowly
20:16
6105 5379
Reposted fromlittlefool littlefool viawerqq werqq
lovekillsslowly
20:16
Zrozumiałem, że gdy się raz odejdzie, nie ma już prawdziwego powrotu. To dotyczy wszystkich sytuacji tego typu.
— Sławomir Mrożek

September 05 2016

lovekillsslowly
10:29
4008 52d7
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaweheartit weheartit
lovekillsslowly
10:29
lovekillsslowly
10:28
lovekillsslowly
10:28
4114 7eca

August 30 2016

lovekillsslowly
18:17
8822 a044 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viadusz dusz

August 15 2016

lovekillsslowly
19:46
3491 88de 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamiodziio miodziio
lovekillsslowly
19:46
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaExplorers Explorers
lovekillsslowly
19:45
Trzeba rozmawiać. Codziennie. Poznawać siebie nawzajem - to się nigdy nie kończy, przecież niemożliwe jest znać każdy szczegół z życia drugiego człowieka, każdą jego myśl. Warto być ciekawym. Nie przyjmować za aksjomat: bo on myśli tak jak ja, bo ja go znam jak własną kieszeń, niczym mnie już nie zdziwi.
— Ewa Klepacka-Gryz, Twój Styl, nr 8(313)
Reposted fromavooid avooid viafremde fremde
lovekillsslowly
19:45
2188 cf70
Reposted fromskatrix skatrix viafremde fremde
lovekillsslowly
19:42
7355 1246
Reposted fromsummeressentials summeressentials viadusz dusz
lovekillsslowly
19:41
6053 8a24
Reposted fromkarahippie karahippie viadusz dusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl