Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

lovekillsslowly
12:09
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
lovekillsslowly
12:05
9429 d202
Reposted fromoutoflove outoflove viaaanetaxx aanetaxx
12:04
5556 b013
lovekillsslowly
12:03
0316 7f5b 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viawonderwall wonderwall

September 20 2017

lovekillsslowly
21:36
4680 a1ab 500
Reposted fromfeels feels vialubje lubje
lovekillsslowly
21:35
21:34
6708 26c6
Reposted fromAmericanlover Americanlover
21:32
6714 dfcc

September 19 2017

lovekillsslowly
21:32
4374 f6c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaklaudiammt klaudiammt

September 18 2017

lovekillsslowly
21:24
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatwice twice
lovekillsslowly
21:21
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaoll oll
lovekillsslowly
21:21
9818 f748
Reposted fromcalifornia-love california-love
lovekillsslowly
21:20
9889 f1e5 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 17 2017

lovekillsslowly
21:23
7717 b5fd
Reposted fromiamstrong iamstrong viawarkocz warkocz
21:23
7840 466a 500

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viawarkocz warkocz
lovekillsslowly
21:20
6213 7682
Reposted fromintotheblack intotheblack viawarkocz warkocz
lovekillsslowly
21:20
5669 a4d4
Reposted fromcandycamilla candycamilla viawarkocz warkocz
21:16
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viawarkocz warkocz
lovekillsslowly
21:15
5977 2181

September 15 2017

lovekillsslowly
15:12
Nie musisz się zastanawiać, czy myślę o Tobie, bo myślę.
— Wisława Szymborska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl